Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.
 
Artikel 1.
1.1 Servicedesk
Voor al uw vragen met betrekking tot uw gemaakte boeking (vertrektijden, betalingen, reisdocumenten, klachten e.d.) kunt u mailen naar info@ticketvoordeel.nl of contact met ons opnemen via 070-4452748.
 
Artikel 2.
2.1 Gepubliceerde prijzen
De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Kosten zoals weekendtoeslagen, luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag, brandstoftoeslag en overige bijkomende kosten zijn al inbegrepen in de vermelde prijzen.
2.2 Verlaging van de prijzen na de boeking
Indien na boeking de prijzen van dezelfde vlucht verlaagd worden als gevolg van extra inkopen of eventuele acties, dan geeft dat geen recht op aanpassing van de reissom van reeds gemaakte boekingen, daar uw vlucht reeds is ingekocht voor de prijs die ten tijde van de boeking gold.
2.3 Reserveringskosten
Wij berekenen geen reserveringskosten. Derhalve betaalt u geen reserveringskosten bij ons.
 
Artikel 3. Reissom
3.1 Definitie van de reissom
De reissom bestaat uit het totale bedrag op de bevestiging/factuur, te weten de basisprijs, luchthavenbelasting en veiligheidskosten en eventuele weekendkosten, wijzigingskosten (indien van toepassing), premie en poliskosten voor de annuleringsverzekering (indien afgesloten) 
premie en poliskosten voor de reisverzekering (indien afgesloten) en
overige toeslagen die niet in de reissom zijn inbegrepen, zoals extra vluchttoeslag.
 
3.2 Wijziging van de reissom
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten, verhoogde brandstoftoeslag, verschuldigde heffingen en wisselkoers daartoe aanleiding geven. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze ons bekend waren ten tijde van het bekendmaken van ons aanbod. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het gegeven of de reissom (of een gedeelte hiervan) al dien niet reeds betaald is. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat een toeslag berekend moet worden, daar de inkoopprijs van de extra ingezette vluchten hoger is dan de inkoopprijs van de reguliere vluchten. Verhoging van de kosten zullen zonder opslag worden doorberekend.
 
Wel behoudt TicketVoordeel.nl zich het recht voor om binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de vliegtickets en/of vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven terug te komen. De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven op de website vanaf-tarieven zijn die door de dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven kunnen door bijvoorbeeld (systeem)fouten onjuiste tarieven worden geplaatst cq. getoond waardoor vliegtickets en/of vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief worden afgegeven. De tarieven worden namelijk via volledig geautomatiseerde processen op de site van TicketVoordeel.nl geplaatst en vliegtickets en/of vouchers worden op basis van deze gepubliceerde gegevens geprint. TicketVoordeel.nl doet haar uiterste best deze processen en de gepubliceerde tarieven te controleren, maar kan in dat verband geen 100% garantie geven. Om die reden behoudt TicketVoordeel.nl zich het recht voor om binnen twee werkdagen een bijbetaling aan de opdrachtgever te vragen of de Vliegtickets en/of vouchers te annuleren indien sprake is van foutief gepubliceerde tarieven en/of indien vliegtickets en/of vouchers zijn afgegeven voor een onjuist tarief en/of indien vliegtickets zijn afgegeven met een onjuist luchthavenbelastingtarief. 
TicketVoordeel.nl behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de betaalde reissom te restitueren.
 
Artikel 4. Totstandkomen van een boeking
4.1 De hoofdboeker en de reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie. Degene die namens of ten behoeve van een ander een boeking afsluit met Ticketvoordeel.nl, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reizigers blijven te allen tijde aansprakelijk voor hun eigen deel. Alle correspondentie verloopt via het adres van de hoofdboeker. De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar zijn. Bij het reserveren van enkel minderjarige reizigers moet worden aangetoond, dat ouders of voogden hen toestemming hebben verleend. Alle telefonische, schriftelijke of per internet gedane boekingen zijn bindend; oftewel definitief.
4.2 Persoonlijke gegevens                                                                                                                 
De reiziger en eventuele medereizigers zijn verplicht om bij het invoeren van de boeking alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst. Dit betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke beperking, maar ook alle andere omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en op de bestemming niet kan aantonen hier wel aan te hebben voldaan, dan wel schriftelijke bescheiden dienaangaande niet kan tonen, kan door de reisorganisatie bij de verder uitvoering van de reisovereenkomst met die gegevens geen rekening worden gehouden. Eventuele schade en kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger zelf.
Iedere reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevoerd of bij telefonische boeking worden doorgegeven. Derhalve kan Ticketvoordeel.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen. Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet kan Ticketvoordeel.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, wanneer de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.
4.2.1 Bevestiging van de gemaakte boeking
Bij een telefonische, schriftelijke of online boeking krijgt u binnen een week uw bevestiging/factuur per e-mail toegestuurd. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan. Ticketvoordeel.nl verzoekt u om de bevestiging van de boeking te controleren op naam, adres en reisgegevens. Mochten er onjuistheden vermeld staan in deze bevestiging, dient u direct contact op te nemen met Ticketvoordeel.nl. Mocht u verzuimen contact op te nemen, dan kan dit in een later stadium extra kosten met zich meebrengen, waar Ticketvoordeel.nl niet aansprakelijk voor is.
4.2.2 De geautomatiseerde (online) bevestiging
Wanneer u een online boeking heeft gedaan verschijnt op het laatste scherm een boekingsoverzicht. Deze bevestiging wordt geacht de reiziger te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer deze redelijkerwijs geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. De bevestiging die u krijgt, is nog niet door onze medewerkers gecontroleerd op de juiste prijzen. Mochten er onverhoopt onjuiste prijzen op de bevestiging vermeld staan, dan behoudt Ticketvoordeel.nl zich het recht voor om de gecorrigeerde prijs binnen één week aan de hoofdboeker door te geven. De reissom wordt voor het juiste bedrag aangepast. Om misbruik van ons boekingssysteem te voorkomen, wordt bij uw boeking het IP nummer van uw internetverbinding meegezonden.
Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u bij ons, zowel telefonisch als via internet, maakt definitief zijn. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ die in de wet ‘Kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die door TicketVoordeel.nl worden aangeboden.
4.3 Boeking via derden
Schade ontstaan door het in gebreke blijven van reisorganisatoren voor wie wij als agent optreden, komt nooit voor onze rekening. Uw klachten worden door de betreffende reisorganisatie afgehandeld. Het spreekt vanzelf dat wij uw belangen steeds naar beste weten zullen behartigen.
4.4 Wijzigingen
4.4.1 Wijziging van de boeking
Als u na de totstandkoming van de boeking verzoekt om een wijziging van de vertrek- en terugreisdatum, reisduur, vliegmaatschappij, kamerindeling, kamertype, accommodatie, bestemming en reisgezelschap, wordt dit beschouwd als een annulering. Vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een (deel)annulering, waarop artikel 6 van toepassing is.
4.4.2 Naamswijzigingen
Er worden bij naamswijzigingen tot 35 dagen vóór vertrek €50,- kosten in rekening gebracht. Hierna worden naamswijzigingen als annulering beschouwd en gelden de voorwaarden van artikel 6.
4.4.3 Naamscorrecties
Het is van het grootste belang, dat de naam op uw vliegticket overeenkomt met die in uw paspoort of op uw identiteitskaart. Bij een afwijkende tenaamstelling kan de luchtvaartmaatschappij weigeren u in te checken, hetgeen problemen op het laatste moment en extra kosten voor eigen rekening tot gevolg kan hebben. Controleert u dus tijdig of de tenaamstelling op uw boekingsnummer en uw ticket correct is. Er worden bij naamscorrecties (bijvoorbeeld spellingsfouten in de naam) binnen 8 dagen vóór vertrek €50,- kosten per ticket in rekening gebracht. Mocht het ticket al uitgeprint zijn op het moment dat u de naamscorrectie doorgeeft, ongeacht het aantal dagen voor vertrek, dan zitten er €50,- kosten aan de wijziging verbonden. Voor tickets van lijndiensten zijn de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.
4.5 In-de-plaatsstelling
Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Doorvoor gelden de volgende voorwaarden. De ander dient te voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden én het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. Daarnaast moeten de betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze in-de-plaatsstelling. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de wijzigingskosten als gevolg van de vervanging. Een in-de-plaatsstelling dient altijd schriftelijk aan ons te worden bevestigd. De kosten hiervoor bedragen €75,-.
4.6 Reisbescheiden
Ticketvoordeel.nl stuurt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 2 dagen voor de dag van vertrek per e-mail naar de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk twee werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen in zijn mailbox of brievenbus, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator. Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger zullen zijn. Indien de reiziger deze niet heeft ontvangen, meldt hij dit aan de reisorganisator.
4.7. Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen
De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan ten tijde van de reservering kunnen wijzigen. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). TicketVoordeel.nl streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, dan wel dat deze informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden.
4.8. Annulering
Indien vluchten door de airlines met wie wij samenwerken worden geannuleerd wegens onvoldoende bezetting, of andere redenen en er geen geschikte, alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald.
 
Artikel 5. Betalingen
U kunt tijdens uw boeking met IDEAL veilig en vertrouwd een online betaling verrichten. De restant betaling (indien van toepassing) kunt u ook met IDEAL via onze website via 'Mijn Boeking’ verrichten door in te loggen. Indien gewenst, kunt u het restant bedrag ook via uw eigen bank overmaken op onze ING rekening nummer onder vermelding van uw boekingsnummer:
 
ING: 6096808
t.n.v. TicketVoordeel BV
BIC  : INGBNL2A
IBAN: NL89INGB0006096808
 
 
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisatie heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de overeenkomst binnen 7 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
5.2 Wijze van betaling bij boeking ruim 7 weken voor vertrek
Indien de boeking ruim 7 weken voor de dag van vertrek plaatsvindt, kunt u 50% van de reissom en indien van toepassing de kosten voor de annuleringsverzekering aanbetalen. Het restant van de reissom dient zeven weken voor de dag van vertrek te worden betaald.
 
Artikel 6. Annulering
6.1 Verzekeringen
Ons boekingskantoor zal u graag informatie verstrekken over de mogelijkheid om een reis- en/of annuleringskostenverzekering af te sluiten voor uw vakantie naar Turkije. Dergelijke verzekeringen worden door ons ten sterkste aanbevolen. Ticketvoordeel.nl werkt samen met de Europeesche Verzekeringen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering geldt. Wij adviseren u bij de boeking een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Uw ziektekostenverzekering dekt namelijk niet altijd de volledige kosten in het buitenland. Voorts dekt een annuleringsverzekering de door ziekte tijdens de vakantie gemiste vakantiedagen. Een hoofdboeker kan tot uiterlijk drie dagen ná de boeking een annuleringsverzekering bijboeken.
6.2 Indienen van een annulering
Alleen de hoofdboeker van de reis kan een reis voor een of meerdere reisgenoten annuleren. Annuleringen gedaan door andere reisgenoten dan de hoofdboeker worden niet in behandeling genomen. Annuleringen dienen ten eerste telefonisch doorgegeven te worden aan een van de medewerkers van de servicedesk van Ticketvoordeel. Vervolgens dient u op dezelfde dag een bevestiging van deze annulering te mailen naar info@ticketvoordeel.nl. U wordt altijd geacht om zelf te controleren of deze email is gearriveerd bij Ticketvoordeel.nl. De dag van de ontvangst van de email wordt als de dag van annulering beschouwd. Indien u de reis annuleert van losse vliegtickets, worden er ongeacht de periode 100% van de totaal overeengekomen reissom  in rekening gebracht. U ontvangt per ommegaande een annuleringsnota ter bevestiging van uw annulering. 
 
6.3. Annuleringskosten zonder annuleringsverzekering
De kosten bij een annulering bij losse tickets kunnen hoog oplopen, wij adviseren u daarom ook altijd om een annuleringsverzekering af te sluiten, om met een gerust gevoel op vakantie te gaan. Als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, wordt bij losse vliegtickets 100% van de totale reissom, ongeacht de periode waarin u annuleert, rekening gebracht.
 
6.4 De annuleringskosten indien een annuleringsverzekering is afgesloten
Na de annulering volgens de procedure die vermeld staat in artikel 6.3. U krijgt van Ticketvoordeel.nl een annuleringsnota conform de annuleringsvoorwaarden en een schadeformulier. Deze annuleringsnota dient u per direct aan Ticketvoordeel.nl te voldoen. Mocht u reeds uw reissom of een gedeelte daarvan hebben voldaan, dan worden deze kosten verrekend met de reeds ontvangen bedragen. Vervolgens stuurt u het schadeformulier, de annuleringsnota en de desbetreffende documenten inzake annulering op naar de verzekeringsmaatschappij. Na beoordeling en acceptatie door de verzekeringsmaatschappij, worden alle kosten wegens annulering welke reeds door u aan Ticketvoordeel.nl zijn voldaan, op uw rekening teruggestort. Echter, als vanzelfsprekend, betaalt u wel premie voor de annuleringsverzekering. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in paragraaf 6.3.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Aansprakelijkheid in publicaties
Ticketvoordeel.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Kennelijke schrijffouten of vergissingen in publicaties verbinden Ticketvoordeel.nl niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
Voor zover TicketVoordeel.nl zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfde reisgenot), is de aansprakelijkheid van TicketVoordeel.nl beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is uitgesloten.
7.2 Aansprakelijkheid in mondelinge toezeggingen
Ticketvoordeel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele mondelinge toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van algemene voorwaarden, tenzij gedane toezeggingen schriftelijk worden bevestigd door Ticketvoordeel.nl.
7.3 Reisverzekering/annuleringsverzekering
Ticketvoordeel.nl is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op een reis- en/of annuleringsverzekering.
7.4 Vluchtwijzigingen
Ticketvoordeel.nl is de (handels)agent voor één of meerdere luchtvaartmaatschappijen en kan derhalve nimmer rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel handelen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht van haar principaal. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden niet door Ticketvoordeel.nl in behandeling genomen. U dient zich dienaangaande rechtstreeks met de luchtvaartmaatschappij te verstaan. 

 

loading logo

Even geduld alstublieft. Wij zijn op zoek naar de beste aanbiedingen voor u.

  • Snel & goedkoop online boeken
  • Betrouwbaar Klantwaardering
  • rating stars

  • Binnenlandse vluchten boekbaar
  • In 2 termijnen betalen mogelijk
  • All-in prijzen zonder toeslagen